fbpx

Röntgenové informácie

Informácie o vplyve činností vykonávaných organizačnou zložkou na zdravie ľudí a životné prostredie.

Názov organizačnej jednotky:

RODINNÉ STOMATOLOGICKÉ CENTRUM „IMPLADENT“ sp. z o.o.

Právny základ: atómové právo / vestník zákonov 2019 položka 1792 / v súlade s čl. 32c bod 2

  • Jednotka vykonáva činnosti spojené s vystavením ionizujúcemu žiareniu, ktoré pozostávajú z:
  • spúšťanie a používanie zariadení generujúcich ionizujúce žiarenie; Povolenie PWIS

CARESTREAM CS 8100 3D;
KODAK CS 2200

  • zahájenie štúdia, rozhodnutie PWIS 27.1.2016
  • Súhlas PWIS – rozhodnutie z … 17. marca 2016 … o lekárskych činnostiach súvisiacich s použitím ionizujúceho žiarenia
  • Subjekt kontroluje vystavenie pracovníkov:
  • individuálne dozimetre – za posledných 12 mesiacov

(od 10.2019 do 10.2020) bola nameraná účinná dávka: <0,4 mSv

Nariadenie Rady ministrov o limitoch dávok ionizujúceho žiarenia / Zbierka zákonov z roku 2005, položka 168 / – prípustná hodnota vystavenia ionizujúcemu žiareniu je:

– zamestnanci: 20 mSv / rok;
– celkový počet obyvateľov: 1 mSv / rok.

Pozor:

  • na základe nameraných a vypočítaných dávok sa dospelo k záveru, že aktivity za posledných 12 mesiacov nemali negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.
  • Laboratórium neuvoľňuje rádioaktívne látky do životného prostredia.

*dozimetrické merania: individuálny dozimetr.sp. z o.o.