fbpx

GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

K ÚDAJOM OBSAHOVANÝM V ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCII

Podľa čl. 13 sek. 1 a ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej tiež „GDPR“), chceme vás o tom informovať:

 1. správcom osobných údajov je Centrum zubného lekárstva pre rodinu „IMPLADENT” Marzena Bogacz – Klucz, Wojciech Klucz sp. z o.o. s ústredím v Jabłonce, ul. Wąska 2, PSČ: 34-480, telefón 18 26 52 883, mobilný telefon: 606 62 10 14
 2. Úradník pre ochranu údajov – emailová adresa: inspektor.ochronydanych@op.pl
 3. Osobné údaje budú spracované:
 4. na základe článku. 23 a nasl., Zákon zo 6. novembra 2008 o právach pacientov a ombudsmanovi pre práva pacientov, a
 5. za účelom zdokumentovania zdravotného stavu a poskytovaných zdravotných služieb,
 6. príjemcom osobných údajov môžu byť osoby a subjekty uvedené v čl. 26 zákona zo 6. novembra 2008 o právach pacientov a ombudsmanovi o právach pacientov a v ustanoveniach osobitných zákonov,
 7. Osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii,
 8. Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu uvedenú v čl. 29 zákona zo 6. novembra 2008 o právach pacientov a ombudsmanovi pre práva pacientov a v ustanoveniach osobitných zákonov,
 9. máš právo prístup k vašim údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania, ktoré sa uskutočňovalo na základe súhlasu pred jeho odvolaním, podlieha však zásadám zhromažďovania a spracúvania údajov v zdravotnej dokumentácii, uvedeným v kapitole 7 zákona zo 6. novembra 2008. o právach pacientov a ombudsmanovi pacientov a v ustanoveniach osobitných zákonov,
 10. máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa rozhodnete, že spracovaním osobných údajov dôjde k porušeniu ustanovení GDPR
 11. poskytnutie osobných údajov zhromaždených v lekárskych záznamoch je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 12. Údaje nebudú spracované automatizovaným spôsobom a nebudú profilované.